Kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja soveltaminen marava-alalla

Jouki Martin

Palkat ja pidennetty työaika, JP->VV, paikallisesti sopien, uutta tulossa.


Tapahtuman tiedot
Tapahtuma
Missä kävit?

Maran ja PAM:in yhteisessä infotilaisuudessa

Kuka järjesti?

MARA ja PAM


Sisältö ja ajatukset
Arviointi (1-5)
3

Kikysopimuksen aiheuttamat muutokset ja soveltaminen marava-alalla sekä paikallinen sopiminen

PAM ja MARA pitivät yhteisen infotilaisuuden kilpailukykysopimuksen vaikutuksista alan työehtosopimuksiin. Merkittävimmät muutokset koskevat palkkojen jäädyttämistä, työajan pidennystä, JP-vapaa järjestelmästä luopumista, paikallista sopimista sekä kriisilauseketta.

Palkat ja pidennetty työaika

Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja ei nosteta tulevalla sopimuskaudella, joka on 1.2.2017-21.1.2018. Säännöllinen työaika nousee kolmiviikkoisjaksolla 111 tunnista 112,5 tuntiin. Laskennallinen vuorokautinen työaika nousee siis 7,4 tunnista 7,5 tuntiin. Ylityöraja 120 tuntia/ kolmiviikkoisjakso säilyy ennallaan ja kuukausipalkan jakajat säilyvät ennallaan. Muutos toteutetaan laatimalla työvuorolistat uutta työaikaa vastaaviksi ensimmäisen kokonaisen kolmiviikkoisjakson alusta 1.1.2017 jälkeen.

JP->VV

JP-päiväjärjestelmä lakkaa 31.12.2016 ja se korvataan toteutuneisiin työtunteihin perustuvalla vuosivapaajärjestelmällä. Vuosivapaita ansaitaan yksi kutakin toteutunutta 220 tuntia kohden, kuitenkin enintään 7 vuosivapaapäivää vuodessa. Ansainta perustuu ainoastaan toteutuneiden työtuntien perusteella, eikä siis sisällä työssäolon veroisia poissaolopäiviä. Ansainnan piiriin kuuluvat kaikki joiden työsuhde on kestänyt yli kaksi kuukautta. Ansainta on kalenterivuosikohtaista ja alkaa vuoden vaihtuessa nollasta. Ansaitut vuosivapaapäivät tulee antaa viimeistään ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Työntekijää on edelleenkin kuultava, ennen niiden sijoittamista työvuorolistalle ja ne rinnastetaan työpäiviksi tarkasteltaessa X- ja V-vapaiden ansaintaa.

Paikallisesti sopien sairauspoissaolojen ilmoittamisesta

Paikallisesti voidaan sopia, että työntekijä voi itse ilmoittaa lyhyestä, enintään kolmea kalenteripäivää koskevasta sairauspoissaolosta. Työnantaja voi myöntää ne esimerkiksi päivän kerrallaan. Menettelystä sovittaessa määritellään, keitä menettely koskee, miten ja kenelle ilmoitus tehdään, onko menettely voimassa koeaikana tai poissaolojen ajoittuessa vapaapäivien tai lomien yhteyteen. Miten tulee toimia sairauden jatkuessa, montako kertaa vuodessa voi olla poissa tällä menettelyllä ja että lääkärin määräämää sairauslomaa ei voi jatkaa tällä menettelyllä. Mahdollisten väärinkäytösten ennakoinnissa on myös mahdollista poistaa työntekijä menettelyn piiristä tai poiketa väärinkäytösten sattuessa sairausajan palkanmaksuperusteista.

Paikallisesti sopien voidaan sopia ns. selviytymissopimuksesta eli kriisilausekkeesta

Poikkeuksellisen vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevissa yrityksissä voidaan paikallisesti sopia selviytymissopimuksesta. Sopija osapuolina ovat luottamusmies, tai tämä puuttuessa koko yrityksen henkilökunta. Sopiminen mahdollistaa lomarahojen, sunnuntai-, lisä- ja ylityökorvausten palkanmaksuajankohdan siirtämisen maksimissaan 12 kuukaudella. Sopimisella voidaan myös lyhentää lomautusilmoitusaikaa 7 päivään sekä poiketa työvuorolistan julkaisu- ja muuttamisperusteista työehtosopimuksesta poiketen. Sopimus voi olla voimassa enintään vuoden määräajan.

Muutakin tulossa?

Työntekijöiden muutosturvaa ollaan kehittämässä, mutta näiden asioiden lakivalmistelu on vielä kesken. Harkinnassa on taloudellisin tai tuotannollisin syin irtisanottujen työntekijöiden työllistämistä edistävä koulutus sekä oikeus käyttää työterveyshuoltoa kuusi kuukautta irtisanomisen jälkeen.

Virta

perjantai 4. marraskuuta 2016

Jouki Martin uusi aineisto lisätty
4.11.2016 20:33